Op grond van randnummer 1.5.1 van Bijlage A van het ADR betreffende het vervoer van verwarmde stoffen voor de toepassing van wegmarkeringen

1. In afwijking van de bepalingen van tabel A: Lijst Gevaarlijke Goederen 3.2.1 van het ADR, de vermeldingen voor UN 3257 VERWARMDE VLOEISTOF, N.E.G., bij een temperatuur gelijk aan of hoger dan 100 °C en lager dan haar vlampunt (met inbegrip van gesmolten metalen, gesmolten zouten, etc.), gevuld bij een temperatuur lager dan of gelijk aan 190 °C of hoger dan 190 °C en in overeenstemming met de nieuwe bijzondere bepaling 668, toegewezen aan deze vermeldingen, zoals vastgesteld door de gezamenlijke vergadering van het RID, ADR en ADN tijdens de vergadering in herfst 2015, zijn verwarmde stoffen voor de toepassing van wegmarkeringen niet onderworpen aan de voorschriften van het ADR, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

a. Ze voldoen niet aan de criteria van een andere klassen dan van klasse 9;

b. De temperatuur van het buitenoppervlak van de ketel is niet hoger dan 70 °C;

c. De ketel is zodanig afgesloten dat elk productverlies wordt voorkomen tijdens het vervoer;

d. De maximale capaciteit van de ketel is beperkt tot 3.000 l.

2. Alle andere relevante bepalingen van het ADR worden in acht genomen.

3. Deze overeenkomst is geldig tot en met 31 december 2016 en is van toepassing op het vervoer op het grondgebied van alle Overeenkomstsluitende Partijen van het ADR, die deze Multilaterale Overeenkomst hebben ondertekend. Indien deze overeenkomst wordt ingetrokken door een van de ondertekenaars, dan blijft deze tot de aangegeven datum van kracht voor het vervoer op het grondgebied van de Overeenkomstsluitende Partijen van het ADR die de overeenkomst* niet hebben ingetrokken.

Ook op zoek naar een cursus gevaarlijke stoffen kijk op deze site.