Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 bevat voorschriften voor de samenstelling van veiligheidsinformatiebladen (SDS’s) die worden gebruikt om informatie te verschaffen over chemische stoffen en mengsels in de Unie.

SDS’s moeten verplicht meegeleverd worden door producenten/importeurs van gevaarlijke stoffen of mengsels. De SDS omvat informatie over de chemische samenstelling van de stof, alsmede de risico’s en aanbevelingen voor veilig gebruik/transport/afvoer van deze stof.

Veiligheidsinformatiebladen volgens REACH

Waar vroeger de zogenoemde ‘Chemical data sheets’ soms vrij summier konden zijn, moeten sinds 1991 veiligheidsinformatiebladen in de EU specifieke informatie omvatten. Destijds werd hiervoor richtlijn 91/155/EEG gebruikt, maar in december 2006 is deze richtlijn vervangen door Artikel 31 en Bijlage II van de REACH-verordening.

Voor de volgende stoffen of mengsels is het verplicht om een downstreamgebruiker van een SDS te voorzien:

– stoffen/mengsels die volgens het CLP (Classification, Labelling and Packaging) als ‘gevaarlijk’ zijn ingedeeld;

– stoffen die persistent, bioaccumulerend en toxisch zijn (PBT) of stoffen die zeer persistent en zeer bioaccumulerend zijn (zPzB);

– stoffen uit de kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC’s).

Lees verder in de derde editie van Chemische Logistiek Magazine