Afgelopen dinsdag en woensdag heeft de politie controles uitgevoerd op het beroepsgoederenvervoer in Zeeland, specifiek gericht op het vervoer van gevaarlijke (afval)stoffen. Deze integrale transportcontroles werden voornamelijk uitgevoerd op Walcheren en in Zeeuws-Vlaanderen, maar er werd ook gecontroleerd op de Oosterschelde en het Schelde-Rijnkanaal.

Tijdens de controle werden ook gelijktijdig twee vrachtauto’s met zeecontainer gecontroleerd, die waren geladen met een milieugevaarlijke vaste stof (UN3077) in bigbags, afkomstig van één afzender. Deze bigbags gingen naar de Rotterdamse haven, maar waren niet volgens de regels van het ADR en het IMDG gestuwd. De containers werden daarom, na afstemming met de toezichthouder ILT, teruggestuurd naar het laadadres. Bij het lossen van de lading bleek dat een aantal bigbags kapot waren waardoor het product uit de bigbags stroomde. Tegen deze belader wordt proces-verbaal opgemaakt.

Overige overtredingen

Verder werd proces-verbaal opgemaakt omdat een chauffeur met gevaarlijke stoffen door de bebouwde kom van Zaamslagveer reed, een chauffeur niet periodiek was bijgeschoold, er geen of niet de juiste etiketten of gevaarsidentificatienummers waren aangebracht of omdat vervoerdocumenten niet juist waren ingevuld.

Naast deze overtredingen die betrekking hebben op het veilig vervoer van gevaarlijke stoffen, werden ook andere overtredingen geconstateerd, zoals het vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het rijden, het niet tonen van een NIWO-vergunning, het rijden met gladde of beschadigde banden en het niet gekeurd zijn van voertuig en tachograaf.

Controles beroepsgoederen vervoer

De specialisten van het Team Transport en Milieu Controle (Dienst Infrastructuur, Landelijke Eenheid) controleren regelmatig op het beroepsgoederen vervoer. Onder andere door gerichte controles, in samenwerking met brancheorganisaties en overige handhavingspartijen, bestrijdt de politie het crimineel gebruik van de transportbranche om te zorgen voor een veilig en integer gebruik van de vervoersstromen.

Het benadrukt dat ook het laad- en lospersoneel over een goede basiskennis gevaarlijke stoffen dien te beschikken